โรคเด็ก โรคพบมากกับเด็ก มีอะไรบ้าง การรักษาโรคทำอย่างไร

โรคเด็ก Childhood diseases โรคที่พบบ่อยในเด็ก เด็กร่างกายเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสในการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย ลักษณะโรคที่เกิดกับเด็กเป็นอย่างไร

โรคเด็ก โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคทีเกิดกับเด็ก

โรคเด็ก ( Childhood diseases ) การเกิดโรคที่พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากร่างกายของเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ มักเกิดจากการติดเชื้อโรคต่างๆ และ ความผิดปรกติของร่างกาย

ออทิสติก โรคเด็ก โรคสมองและประสาท ออทิสติก สมาธิสั้น โฮเปอร์ โรคเด็ก เด็กไฮเปอร์
โรคหวัด ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคหวัด โรคซีพี โรคสมองพิการโดยกำเนิด การรักษาโรค โรคซีพี สมองพิการโดยกำเนิด
หัวใจเต้นผิดปรกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลมชัก โรคลมบ้าหมู โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ โรคลมชัก
โรคหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก ลิ้นหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก ลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อ โรคลิ้นหัวใจรั่ว
หัวใจพิการโดยกำเนิด โรคเด็ก โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการโดยกำเนิด ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

เกี่ยวกับด้านการรักษาโรคทางการแพทย์ เด็ก คือ คนที่อายุไม่เกิน 14 ปี ต้องรับการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวช แผนกอายุรกรรม การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก สามารถแบ่งตามช่วงอายุ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • เด็กแรกเกิด ( New born คือ เด็กอายุไม่เกิน 28 วัน
 • เด็กอ่อน ( Infant ) คือ เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี
 • เด็กวัยเตาะแตะ ( Toddler ) คือ เด็กอายุ 1 ถึง 3 ปี
 • เด็กเล็ก ( Preschool age ) คือ เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
 • เด็กวัยเรียน ( School age ) คือ เด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี
 • เด็กโต ( Preadolescence ) คือ เด็กอายุ 9 ถึง 14 ปี
 • เด็กวัยรุน ( Adolescence ) คือ เด็กอายุ 13 ถึง 19 ปีี

เด็กวัยต่างๆนั้น ร่างกายและจิตใจต้องการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การแยกเด็กเป็นวัยต่างๆจึงช่วยให้แพทย์ สามารถรดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุของการเกิดโรคในเด็ก

โรคของเด็ก สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • การติดเชื้อโรค เชื้อโรคในเด็ก สามารถพบได้ทุกชนิด ทั้ง เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว และ พยาธิ เป็นต้น
 • ภาวะพัฒนาการบกพร่อง ตั้งแต่กำเนิดรวมถึงอวัยวะร่างกายบกพร่องตั้งแต่กำเนิด
 • การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
 • ภาวะการขาดอาหาร

การรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก

สำหรับการรักษาโรคในเด็ก นั้น มีแนวทางการรักษาโรค 2 แนวทาง คือ การรักษาที่สาเหตุของการเกิดโรค และ การรักษาด้วยการประคับประครองอาการของโรค

 • การรักษาที่สาเหตุของโรค นั้นใช้การรักษาเหมือนผู้ใหญ่ เช่น การให้นาปฏิชีวนะ การผ่าตัด เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการประคับประครองตามอาการของโรค เช่น การให้ยาลดไข้ เพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น

ความแตกต่างของการรักษาโรคในเด็กและการรักษาโรคในผู้ใหญ่ คืิอ โรคเกี่ยวกับเด็กต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค

การป้องกันโรคเกี่ยวกับเด็ก

สำหรับแนวทางการป้องกันโรคในเด็ก นั้นมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ต้องดูแลร่างกายแม่ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
 • เพื่อให้สุขภาพของมารดาและของทารกในครรภ์แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคจากการตั้งครรภ์
 • ให้เด็กรับวัคซีนพื้นฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิด เช่น วัคซีนโรคตับอักเสบบี โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคคอตีบ และวัณโรค เป็นต้น
 • ให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆ

โรคเด็ก Childhood diseases โรคที่พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ มักเกิดจากการติดเชื้อ และ ความผิดปรกติของร่างกาย