โรคติดเชื้อ โรคต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อโรค มีอะไรบ้าง

โรคติดเชื้อ ( Infectious disease ) คือ ภาวะการเกิดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ปรสิต เป็นต้น โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อมีอะไรบ้าง สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ การป้องกัน ทำอย่างไร

โรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค การรักษาโรคติดเชื้อ ติดเชื้อโรค

โรคติดเชื้อ หมายถึง ภาวะการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อโรค โดยพิษของเชื้อโรค ทำให้เกิดความผิดปรกของร่างกาย ตามอวัยวะที่เชื้อโรคอาศัยอยู่ การติดเชื้อนั้นเกิดจากการเข้าสู่ร่างกาย ทางช่องทางต่างๆ เช่น การกิน การสัมผัส และ การสูดดมหายใจ ซึ่งเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายผิดปรกติ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อรา เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อ

การติดเชื้อโรค เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ สาเหตุของการเกิดโรค นั้น สามารถแยกสาเหตุ 3 สาหตุ ประกอบด้วย การบุกรุกของเชื้อโรค พิษของเชื้อโรค และ ภูมิต้านทานโรคของร่างกายไวเกินไป โดนรายะเอียด ดังนี้

  1. การบุกรุกของเชื้อโรค เมื่อสภาพแวดล้อมเอื่ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เมื่อมีเชื้อโรคมากก็ทำให้เกิดการบุกรุกสู่สิ่งมีชีวิต อย่างมนุษย์ เชื้อโรคสามารถเข้าทำรายร่างกายของมนุษย์ เช่น การขยายตัวของเชื้อราที่ผิวหนัง ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น โรคเรื้อน โรคกลากเกลื้อน เป็นต้น
  2. พิษของเชื้อโรค เชื้อโรคต่างๆอยู่ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อโรคเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อร่างกาย เข้าไปทำลายการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น โรคบาดทะยัก เป็นต้น
  3. ภูมิคุ้มโรคไวเกิน เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เกิดการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย ทำให้เชื้อโรคถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโต เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น

ชนิดของการติดเชื้อ

การติดเชื้อโรคนั้น เราสามารถแบ่งชนิดของโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโรค ได้ตามอวัยวะที่ถูกทำลายจากเชื้อโรค โดยแบ่งได้เป็น 5 ชนิก ประกอบด้วย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และ โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยรายละเอียดของโรคติดเชื้อ มีดังนี้

โรคติดเชื้อที่สมอง คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่สมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมร่างกายทั้งหมด โรคติดเชื้อที่สมอง มีดังนี้

โรคฝีที่สมอง โรคฝีในสมอง โรคติดเชื้อ โรคสมอง โรคฝีในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง สมองติดเชื้อ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรควัวบ้า สารพรีออน โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรควัวบ้า

โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ผิวหนัง เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมด้านแรก และ หากไม่รักษาความสะอาด และ หากผิวหนังของมนุษย์ อยู่ในภาวะการเจริญเติบโตที่ดีทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการติดเชื้อได้ โดยโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง มีดังนี้

โรคติดเชื้อในกระแสเลือด คือ ภาวะเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้อวัยวะในร่างกายผิดปรกติ เมื่อเชื้อโรค เข้าสู่กระแสเลือด ปะปนอยู่ในเลือด เมื่อเลือดเดินทางไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปรกติของการทำงานของระบบอวัยวะนั้นๆ การติดเชื้อในกระแสเลือด อันตราบ เสียชีวิตที่สูง มีความอันตรายสูง โรคที่มีภาวะการติดเชื้อโรคในกระแสเลือด มีดังนี

ลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อโรคลิ้นหัวใจรั่ว
เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจอักเสบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อโรคต่างสามารถเข้าสู่ร่างกาย โดยการสูดลมหายใจ จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุภาพ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่าทางโพรงจมูก ซึ่งเชื้อโรคจะทำให้อวัยวะของระบบทางเดินหายใจผิดประกติ หากไม่ทำการรักษาอย่างทันท่วงที เชื้อโรคก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือด และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โรคถุงลมโป่งฟอง โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก ลิ้นหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก
ไวรัสโคดรน่า ปอดอักเสบอย่างรุุนแรง โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โควิท-19 โรคหวัด ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคหวัด

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเชื้อโรคมักมากับอาหารที่รับประทานเข้าไป เข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องปาก โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้


โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
  คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับ ระบบสืบพันธ์ และ ทางเดินปัสาวะ โดยการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธ์ จะมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อโรค เรียก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมาจากการสัมผัส และ เชื้อโรคมักเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ และ ระบบสืบพันธ์ มีดังนี้

มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง โรคของสตรี โรคมะเร็งปากมดลูก

การป้องกันการติดเชื้อโรค

สาเหตุของการติดเชื้อโรค เกิดจากการที่ร่างกายเข้าไปอยู่ใกล้และสัมผัสกับเชื้อโรค และ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ภูมิต้านทานโรคทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จนทำให้เกิดภาวะการเกิดโรคได้ ซึ่งแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโรค มีดังนี้

  • หากต้องอยู่ในสภานที่ที่มีเชื้อโรค ต้องมีเครื่องป้องกันการติดเชื้อโรคเสมอ เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท เป็นต้น
  • รักษาความสะอาด และ สุขอนามัยพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะอาด และ เป็นแหล่งเชื้อโรค

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ