มะเร็งเต้านม โรคอันตรายของสตรี การเข้ารับการตรวจคัดกรองต้องทำอย่างไร ลักษณะอาการของโรคมะเร็งเต้านมเป็นอย่างไร แนวทางการรักษา และ การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสตรี การรักษามะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม ( Breast cancer ) คือ การเกิดจากเนื้อเยื่อผิดปกติที่อวัยวะเต้านม เมื่อเซลล์มะเร็งขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย และ ลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย มะเร็งชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

โรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดสำหรับสตรี รองลงมา คือ โรคมะเร็งปากมดลูก จากรายงามอัตราการเกิดมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี 2557 มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง 14,966 คน เป็นเพศชาย 162 คน และ เพศหญิง 14,804 คน อัตราการเกิดโรค 44.42 คน ต่อ 100,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม ในปัจจุบันไม่สามารถหาสาเหตุการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลายประการ ทั้งสภาพแวดล้อมภาย พฤติกรรมการใช้ชีวิต อายุ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยการเกิดโรคได้ ดังนี้

 • กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่มีญาติใกล้ชิดที่เคยป่วยเป็นโรคนี้มักมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าบุคคลทั่วไป
 • การสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • น้ำหนักตัวมาก หรือโรคอ้วน
 • การรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงอย่างต่อเนื่อง
 • อายุผู้ป่วย พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงต่อเนื่อง ของทอด ของมัน

ระยะของอาการโรคมะเร็งเต้านม

สำหรับโรคมะเร็งเต้านม ก็มีระยะความรุนแรงของโรค 4 ระยะ เหมือนโรคมะเร็งทั่วไป โดยรายละเอียด ดังนี้

 • โรคมะเร็งเต้านม ระยะแรก เกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร สำหรับระยะนี้หากตรวจพบจะมีอัตราการรอดชีวิต 100%
 • โรคมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ขนาดของก้อนมะเร็งโตขึ้น และอาจกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ หากตรวจพบมะเร็งในระยะนี้อัตราการรอดชีวิต 93%
 • โรคมะเร็งเต้านม ระยะ 3 ขนาดของเซลล์มะเร็งกว้างขึ้น เซลล์มะเร็งมีใหญ่ขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร  มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ รวมถึงต่อมน้ำเหลืองอื่นใกล้เคียง อัตราการรอดชีวิตในระยะนี้ 72%
 • โรคมะเร็งเต้านม ระยะสุดท้าย เซลล์มะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่ระบบเลือด และ แพร่สู่อวัยวะอื่นๆ ระยะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ 22%

อาการของโรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม ในระยะแรกนั้นแทบจะไม่แสดงอาการผิดปรกติ หากพบว่ามีก้อนเนื้อในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ อาจมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ต้องเข้ารับการตรวจอย่างจริงจัง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ มีดังนี้

 • พบก้อนเนื้อในเต้านม คลำเจอก้อนเนื้อผิดปกติ โดยพบเพียงข้างเดียว ข้างใดข้างหนึ่ง
 • พบแผลที่หัวนม เป็นแผลเรื้อรัง
 • น้ำนมมีเลือดปน

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

การวินิจฉัยโรคในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยเริ่มจากการตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม การตรวจร่างกาย การตรวจเต้านม คลำหาก้อนเนื้อ การตรวจภาพรังสีเต้านม อัลตราซาวด์ และ การตัดก้อนเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคมะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม ในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่นิยมใช้การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาด้วยฮอร์โมน หรือ การรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์ต้องภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ เพื่อการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์สูงสุด หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะทำให้การผ่าตัดและการรักษายากยิ่งขึ้น

การป้องกันโรคมะเร็งเต้านม 

สำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดโรค มีแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ดังนี้

 • เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม การตรวจด้วยตนเอง โดยคลำบริเวณเต้านม ในหญิงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป การทำแมมโมแกรม
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

มะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 45 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อโรค ควรตรวจคัดกรอง มักเกิดจากติดเชื้อไวรัส HPV อาการตกขาวผิดปรกติ ตกขาวมีหนองปน ตกขาวมีเลือดปน เจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง โรคของสตรี

มะเร็งปากมดลูก ( Cervical cancer ) คือ มะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของสตรี โดยลักษณะของอาการ ตกขาวคล้ายหนอง มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ มีเลือดหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีอาการป่วย มะเร็งชนิดนี้มักเกิดกับสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป สตรีอายุ 25 – 49 ปี ควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 3 ปี สำหรับสตรีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกๆ 5 ปี

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ( Human Papilloma virus ) จากการมีเพศสัมพันธ์  แต่นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก มีดังนี้

 • กรรมพันธุ์
 • การมีลูกหลายคน
 • การขาดสารอาหาร
 • การกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 • การสูบบุหรี่
 • โรคเอดส์
 • พฤติกรรมการชอบเปลี่ยนคู่นอน และ การมีเพศสัมพันธุ์ตั้งแต่เด็ก

อาการโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก จะแสดงอาการที่ท้องน้อย และ อวัยวะเพศ ลักษณะการตกขาวผิดปรกติ อาการเจ็บปวดต่างๆที่บริเวณท้องน้อยและอวัยวะเพศ ซึ่งสัญญาณเตือนของอาการต่างๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อมะเร็งเริ่มเข้าสู่ระยะลุกลามแล้ว สามารถสรุปลักษณะอาการของโรค ได้ดังนี้

 • มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งๆที่ไม่ได้เป็นประจำเดือน
 • มีประจำเดือนนานผิดปกติ
 • ตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
 • เจ็บเวลามีเพศสัมพันธุ์
 • ปวดหลัง และ ปวดก้นกก
 • ปัสสาวะผิดปกติ

ระยะของโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับระยะของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก มี 4 ระยะเหมือนโรคมะเร็งอื่นๆ ซึ่งความรุนแรงของอาการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยรายละเอียดดังนี้

 • โรคมะเร็งปากมดลูก ระยะแรก ซึ่งระยะนี้ไม่พบคามผิดปกติอย่างชัดเจน พบเซลล์มะเร็งบริเวณปากมดลูก และ ยังไม่ลุกลาม
 • โรคมะเร็งปากมดลูก ระยะที่2 ในระยะนี้เซลล์มะเร็งเริ่มลุกลามจากปากมดลูกไปยังช่องคลอด
 • โรคมะเร็งปากมดลูก ระยะที่3 ในระยะนี้เซลล์มะเร็งลุกลามเข้าสู่ผนังอุ้งเชิงกราน ไททับท่อไตส่งผลต่อการทำงานของไต
 • โรคมะเร็งปากมดลูก ระยะสุดท้าย เซลล์มะเร็งลุกลามไปอวัยวะต่างๆ เช่น กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ ตับ ปอด สมอง เข้าสู่ระบบน้ำเหลือง และ เลือด เป็นระยะอันตราย

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจคัดกรองโรคได้ โดยการตรวจแป๊ปสเมียร์ (Pap smear) ปีละ 1 ครั้ง โดยการป้ายเซลล์จากปากมดลุกแล้วนำมาป้ายลงกระจก สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ 50-60% หากต้องสงสัยจะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับแนวทางการรักษาโรคสามารถใช้การผ่าตัด การรักษาด้วยการฉายรังสี และ การรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาอยู่ในดุลย์พินิจของแพทย์ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและอาการป่วย ผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกจะใช้วิธีการรักษาเป็นการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัด ส่วนผู้ป่วยที่มีการลุกลามของมะเร็งที่มากขึ้นมักใช้วิธีการฉายแสงรังสีรักษาร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัด มีรายละเอียด ดังนี้

 • การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดบางส่วนของปากมดลูก ผ่าตัดแบบ Cone Biopsy และ Laser Therapy
 • การฉายรังสีรักษา (Radiotherapy)
 • เคมีบำบัด (Chemotherapy)

การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

สำหรับแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นไวรัสจากการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แนวทางการป้องกันโรค มีดังนี้

 • รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ และ เข้ารับวัคซีนเอชพีวี
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ไม่เปลี่ยนคู่นอนหลายคู่
 • ป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย
 • ไม่ควรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร

โรคมะเร็งปากมดลูก โรคของสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรอง มักเกิดจากติดเชื้อไวรัส HPV อาการตกขาวผิดปรกติ ตกขาวมีหนองปน ตกขาวมีเลือดปน เจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ สัญญานเตือนการเกิดโรค การรักษาและแนวทางป้องกันทำอย่างไร

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรน่ารู้
คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสมุนไพร คือ พืชที่สามารถนำมาทำเป็นยาเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว สมุนไพรนั้นหมายรวมถึง สัตว์ หรือ แร่ธาตุจากธรรมชาติด้วย เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคและบำรุงร่างกาย เพื่อประโยชน์กับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร