โรคไม่ติดต่อ มีอะไรบ้าง สาเหตุของโรค การรักษาต้องทำอย่างไร

โรคไม่ติดต่อ หรือ โรคเอ็นซีดี ( Non-communicable disease ) คือ ภาวะการเกิดโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อโรค โดยเกิดจากความผิดปรกติของอวัยวะ และ พฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต เป็นหลัก สาเหตุของโรคไม่ติดต่อ การรักษาโรค และ การป้องกันโรค ต้องทำอย่งาไร

โรคไม่ติดต่อ โรคต่างๆ สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค

โรคที่ไม่ติดต่อ ( Non-communicable disease ) คือ โรคที่เกิดกับมนุษย์ โดยสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อจากสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่โรคจากติดเชื้อ การสัมผัสผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ไม่ทำให้เกิดโรค การสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่มีผลต่อการเกิดโรค

โรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

โรคต้อหิน โรคตา โรคไม่ติดต่อ ทำให้ตาบอด โรคต้อหิน
โรคพาร์กินสัน สันนิบาตลูกนก โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคลมบ้าหมู โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ โรคลมชัก
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง สมองติดเชื้อ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคฝีที่สมอง โรคฝีในสมอง โรคติดเชื้อ โรคสมอง โรคฝีในสมอง
โรคสมองฝ่อ โรคสมอง การรักษาสมองฝ่อ ความจำเสื่อม โรคสมองฝ่อ เนื้องอกในสมอง โรคสมอง โรคเนื้องอก โรคไม่ติดต่อ โรคเนื้องอกในสมอง
หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองขาดเลือด โรคสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
ลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อ โรคลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจเต้นผิดปรกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก ลิ้นหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจอักเสบ
หัวใจพิการโดยกำเนิด โรคเด็ก โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการโดยกำเนิด โรคถุงลมโป่งฟอง โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ โรคถุงลมโป่งพอง
มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง โรคของสตรี โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสตรี การรักษามะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคผู้ชาย โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจอักเสบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
มะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคทางเดินอาหารโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง มะเร็งในช่องปาก โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งในช่องปาก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมียโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวานโรคเบาหวาน ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูงภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์โรคเก๊าท์ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดันโรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็งตับ มะเร็ง การรักษามะเร็งตับ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด การรักษามะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคจากบุหรี่โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการคอบวม โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮอร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

โรคไม่ติดต่อ มักเกิดจากพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ หรือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ จะเกิดมากในคนวัยทำงาน ที่มีความเครียดสูง ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะของโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในโลหิตสูง โรคความดันเลือดโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม โรคไตและโรคสมอง

โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติ หรือ ความเสื่อมโทรมของร่างกาย และ จิตใจ โดยโรคไม่ตอดต่อไม่เกิดจากการติดเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตใดๆ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

สำหรับการเกิดโรคไม่ติดต่อ นั้น เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เกิดจากความผิดปกติในการใช้พลังงานของร่างกาย ( Metabolism )
 • เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ร่างกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • เกิดจากภาวะการขาดสารอาหาร
 • เกิดจากความผิดปรกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ
 • เกิดจากมีความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย
 • เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมาแต่กำเนิด

พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ นั้นมีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้

การป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สำหรับการป้องกันการเกิด โรคไม่ติดต่อ ต้องปรับที่ปัจจัยทีสามารถควบคุมได้ เช่น พฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต ความแข็งแรงของร่างกาย สภาพแวดล้อมที่ดี พฤติกรรมต่างๆที่ทำร่ายสุขภาพจิต เช่น ความเครียด อาหาร การพักผ่อน โดยเราได้ทำการแยกข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเป็นโรค มีดังนี้

 • ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยขน์
 • ดูแลสุขภาพจิต ให้อยู่ในสภาวะปรกติ โดยสร้างความอบอุ่น ลดความเครียดในจากการดำเนินชีวิตต่างๆ
 • ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะเสี่ยง เครียด และ กดดันต่างๆ
 • ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นที่สะอาด และปราศจากมลภาวะ ทั้งหลาย
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งอันตรายต่างๆ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ